B.V. Vitesse voorwaarden seizoenkaart 2022|2023

B.V. Vitesse voorwaarden seizoenkaart 2022|2023

1. De seizoenkaart geeft uitsluitend recht op toegang tot alle volledig voor het publiek toegankelijke thuiswedstrijden van het
eerste elftal van Vitesse in de reguliere competitie (zijnde Eredivisie exclusief play-offs) die plaatsvinden in het stadion GelreDome.
Daarnaast geeft de seizoenkaart recht op toegang tot eventueel door Vitesse aan te wijzen aanvullende voor het publiek
toegankelijke thuiswedstrijden van het eerste elftal van Vitesse die plaatsvinden in stadion Gelredome.
2. Indien van overheidswege aanvullende voorwaarden worden gesteld of restricties worden opgelegd om een thuiswedstrijd van
het eerste elftal van Vitesse te kunnen bezoeken, dient de seizoenkaarthouder zich hieraan te houden en de aanwijzingen van
Vitesse die hieruit voortvloeien op te volgen.
3. De seizoenkaart wordt aangegaan voor het voetbalseizoen 2022|2023, zijnde de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni
2023. Tussentijdse beëindiging of ontbinding door de seizoenkaarthouder is niet mogelijk.
4. Betaling van de seizoenkaart vindt plaats via automatische incasso of via iDeal of CreditCard. In geval van automatische incasso
is Vitesse gemachtigd om de prijs voor de seizoenkaart en administratiekosten automatisch te incasseren van de opgegeven
rekening (en is Stichting Derdengelden Buckaroo of een andere door Vitesse aan te wijzen derde gemachtigd om namens Vitesse
automatisch te incasseren van de opgegeven rekening), waarbij dient te worden zorggedragen voor voldoende saldo op de
rekening. In geval van betaling via iDeal of CreditCard wordt direct betaald aan het einde van het bestelproces.
5. Indien Vitesse het verschuldigde bedrag niet volledig heeft ontvangen, is zij gerechtigd de seizoenkaart buiten gebruik te
stellen. Indien er sprake is van een overeengekomen betaling in termijnen is Vitesse gerechtigd de seizoenkaart buiten gebruik
te stellen vanaf het moment dat een bepaalde termijn niet volledig door haar is ontvangen. Daarnaast bestaat de verplichting de
buitengerechtelijke (incasso)kosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande
(factuur)bedrag, met een minimum van € 40,- (exclusief BTW). De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal het tarief
zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
6. Ingeval Vitesse de seizoenkaarthouder gedurende het voetbalseizoen 2022|2023 geen toegang heeft kunnen verstrekken tot
één of meerdere thuiswedstrijden van het eerste elftal van Vitesse in de reguliere competitie vanwege overheidsmaatregelen in
verband met COVID-19 (‘Corona’), heeft de seizoenkaarthouder aan het einde van het seizoen recht op een evenredige
tegemoetkoming van 1/17e deel van de aanschafprijs van de seizoenkaart per gemiste wedstrijd (met een maximum van 100%
van de aanschafprijs van de seizoenkaart), in de vorm van een voucher of cashback. De seizoenkaarthouder heeft geen recht op
een tegemoetkoming ingeval zij de wedstrijd normaliter zou hebben kunnen bezoeken, maar hiervan geen gebruik heeft gemaakt
om welke reden dan ook (bijvoorbeeld ingeval zij zelf niet aan overheidsaanwijzingen of -maatregelen wil of kan voldoen, zoals
het tonen van een vaccinatiepaspoort of negatieve COVID-19 testuitslag).
7. De seizoenkaart blijft te allen tijde eigendom van Vitesse. Diefstal of verlies dient schriftelijk aan Vitesse Fanservice te worden
doorgegeven. Voor het aanmaken van een nieuwe seizoenkaart wordt € 10,- aan kosten in rekening gebracht. Indien de
seizoenkaart is vergeten kan – maximaal éénmaal in per voetbalseizoen – een vervangende dagkaart worden aangevraagd.
8. Het opleggen van een stadionverbod leidt tot blokkade en eventuele inname van de seizoenkaart die op naam van de
betreffende persoon staat of waarmee deze toegang tot de wedstrijd heeft verkregen, zonder dat enig recht op restitutie of enige
andere (financiële) compensatie ontstaat. Hetzelfde geldt bij misbruik en/of fraude met de seizoenkaart.
9. Vitesse is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van een – naar achteraf blijkt – ten onrechte
opgelegd stadionverbod, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vitesse.
10. Indien een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB aan Vitesse een sanctie oplegt, die tot het gevolg heeft dat Vitesse u geen
toegang mag verschaffen, ontstaat geen recht op restitutie en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige vorm
van compensatie. Met voornoemde sanctie wordt gelijkgesteld het door Vitesse aanvaarden van een door de aanklager van de
KNVB gedane schikkingsvoorstel.
11. Het is verboden om toegangsbewijzen, buiten de privésfeer, door te verkopen. Uitlenen van de seizoenkaart aan iemand in
de privésfeer is slechts toegestaan indien dit van incidentele aard is en dit de veiligheid niet in gevaar brengt. De
seizoenkaarthouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van degene aan wie de kaart is uitgeleend. Houders
van een speciale seizoenkaart (jeugd t/m 16 jaar, minderinvalide en begeleider) kunnen hun seizoenkaart slechts overdragen aan
personen die tot dezelfde categorie behoren.
12. In het geval de (seizoen)club-cardhouder met behulp van zijn/haar (seizoen)club-card toegangskaarten koopt, dan wel
toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt, dan wel aan derden laat verstrekken, blijft
de (seizoen)club-cardhouder tevens verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon, die met behulp van voornoemde
toegangskaart het stadion GelreDome betreedt. Het is de (seizoen)club-cardhouder expliciet verboden om de op de voornoemde
wijze verkregen toegangskaarten ter beschikking te stellen, c.q. te verkopen aan supporters van de tegenpartij. Het vorenstaande
geldt tevens in het geval met behulp van de (seizoen)club-card toegangsbewijzen worden gekocht bij een andere instelling
(waarbij de (seizoen)club-cardhouder tevens zelf verantwoordelijk is voor het in ontvangst nemen van de juiste, met de eigen
(seizoen)club-card gekochte, toegangskaart bij voornoemde instelling). Handelen in strijd met het bepaalde in artikel 11 en/of
dit artikel 12 leidt tot verval van de geldigheid van de toegangsbewijzen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
13. Een volledig ingevulde en ingediende aanvraag kan niet meer worden herroepen. Vitesse behoudt zich het recht voor om een
aanvraag te weigeren als dat Vitesse goeddunkt. Indien Vitesse de aanvraag accepteert, ontstaat er een bindende overeenkomst
tussen Vitesse en de aanvragen, waarvan de hier genoemde voorwaarden onderdeel uitmaken.
14. Een aanvraag voor een seizoenkaart betreffende invalideplaatsen dient te worden onderbouwd met een deugdelijke medische
verklaring. Per invalideplaats kan maximaal één (seizoen)kaart worden bijgekocht voor een begeleider. Deze kaart is uitsluitend
te gebruiken ter begeleiding van de invalide kaarthouder en kan niet individueel worden gebruikt.
15. Het betreden van het stadion GelreDome geschiedt geheel op eigen risico. Vitesse kan derhalve op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vitesse.
16. Vitesse is niet aansprakelijk voor het gedrag van andere bezoekers van het stadion GelreDome.
17. Vitesse behoudt zich te allen tijde het recht voor om reclame-uitingen, daaronder mede begrepen reclame-uitingen die
verband houden met en/of het gevolg zijn van directe dan wel indirecte reclameacties/reclamehandelingen van een niet
rechtstreeks aan Vitesse gelieerde sponsor, te weren uit het stadion GelreDome.
18. De aanvrager staat in voor de juistheid van de verstrekte persoons- en adresgegevens. Wijzigingen dienen schriftelijk te
worden doorgegeven aan Vitesse Fanservice.
19. Vitesse behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment naar redelijkheid te wijzigen. Meer in het bijzonder
behoudt Vitesse zich het recht voor om de voorwaarden en regels te wijzigen indien toepasselijke wet- en/of regelgeving van
overheidswege of vanuit de KNVB, UEFA en/of FIFA wijzigt.
20. Indien één van de artikelen in deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige artikelen onverkort van
toepassing.
21. De standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder
nummer 181/2002, en de huisregels GelreDome (zie ook www.vitesse.nl) zijn mede van toepassing.